Kommittéer

Inom FOP finns idag fyra kommittéer vars uppgift är att främja utvecklingen och förmedla kunskaper när det gäller oförstörande provning inom specifika verksamhetsområden.
Kommittéerna är:

  • Kärnkraft

Kärnkraft

Adressregister, anmälda deltagare

Mötesprotokoll

Cirkuleras till kommittédeltagarna

Verksamhetsbeskrivning

FOP:s kommitté för kärnkraft håller sammanträde två gånger per år varav ett i samband med FOP:s vårkonferens.

Kommittén består av representanter från de ackrediterade laboratorierna, kontroll- och kvalificeringsorganen, kärnkraftindustrin och testblockstillverkare.

Sammanträdena behandlar erfarenheter från årets provningar och kvalificeringsprojekt samt diskussion och information om kommande projekt och kvalificeringar. Kommittén diskuterar även utvecklingsprojekt och forskningsfrågor.

Ordförandeskapet cirkulerar mellan medlemsföretagen med en periodicitet på 1 år.